ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.๑)

พิมพ์

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  อัตราภาษี  และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น  (ภ.ด.ส.๑)