สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตาบลดอนพุทรา ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอนตูม ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตรอาณาเขต

    ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสามง่าม  ตำบลบางปลา
    ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยด้วน  ตำบลบ้านหลวง
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยพระ  ตำบลห้วยด้วน
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางระกำ  ตำบลบางปลา


ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

     ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไป ส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นดอนสลับกับที่ราบลุ่มมีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ ๒-๔ เมตร
     ลักษณะภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตาบลดอนพุทราอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย จึงมีภูมิอากาศ ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาวอุณหภูมิสูงสุด ๓๘.๖ องศาเซลเซียส ต่าสุด ๑๕.๔ องศาเซลเซียส


ประชากร

       มีประชากรทั้งสิ้น ประมาณ 5,229  คน

       มีประชากรหนาแน่นเฉลี่ย 4.5 คน/ตารางกิโลเมตร

       เพศชาย 2,600  คน

       เพศหญิง 2,629  คน

       จำนวนครัวเรือน ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,205 ครัวเรือน แยกเป็น

    หมู่ที่   1 บ้านหัวถนน 146  ครัวเรือน
    หมู่ที่   2 บ้านดอนพุทรา 130  ครัวเรือน
    หมู่ที่   3 บ้านดอนพุทรา 130  ครัวเรือน
    หมู่ที่   4 บ้านปากหว้า 215  ครัวเรือน
    หมู่ที่   5 บ้านหนองบอน 155  ครัวเรือน
    หมู่ที่   6 บ้านหัวถนน   59  ครัวเรือน
    หมู่ที่   7 บ้านหนองควายเฒ่า 146  ครัวเรือน
    หมู่ที่   8 บ้านหัวถนน   72  ครัวเรือน
    หมู่ที่   9 บ้านหนองปรง   69  ครัวเรือน
    หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนน   83  ครัวเรือน


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา
เลขที่ 68 หมู่ 8 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
โทรศัพท์ : 0-3496-6459
โทรสาร : 0-3496-6459
E-mail : donphutsa@donphutsa.go.th

สำนักปลัด : 0-3496-6459
กองคลัง :
0-3496-6459 
 
กองช่าง : 0-3496-6459  
กองสวัสดิการสังคม : 0-3496-6459 
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.