โครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

การคมนาคม

    ถนนลาดยาง จำนวน 45 สาย ความยาวรวม 27,357 เมตร
    ถนนลูกรัง จำนวน 13 สาย ความยาวรวม   8,210 เมตร
    ถนนคอนกรีต จำนวน 18 สาย ความยาวรวม   5,725 เมตร
    สะพาน คสล. จำนวน  8  แห่ง
    แม่น้ำและคลองที่เป็นทางสัญจร จำนวน  7  แห่ง
    รถยนต์โดยสาร จำนวน  2  สาย


การโทรคมนาคม

       โทรศัพท์
       อินเตอร์เน็ต


การสื่อสาร

    โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพืนที่ 1,074  เลขหมาย
    โทรศัพท์สาธารณะในพืนที่      15  แห่ง
    ระบบเสียงตามสาย ไร้สาย หอกระจายข่าว      10  แห่ง


การประปา

       จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 1,205  ครัวเรือน
       หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา      21  แห่ง
       แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา     12  แห่ง
       แหล่งน้ำดิบสำรอง       6  แห่ง


การไฟฟ้า

       จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,205  ครัวเรือน
       ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)    515  จุด 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา
เลขที่ 68 หมู่ 8 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
โทรศัพท์ : 0-3496-6459
โทรสาร : 0-3496-6459
E-mail : donphutsa@donphutsa.go.th

สำนักปลัด : 0-3496-6459
กองคลัง :
0-3496-6459 
 
กองช่าง : 0-3496-6459  
กองสวัสดิการสังคม : 0-3496-6459 
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.